Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

lip 262023

Pozew o podwyższenie alimentów vs. Pozew o zasądzenie alimentów: Różnice, przykładowe orzeczenia.

 

 

Wprowadzenie:

Niniejszy teks został przygotowany przez adwokata z Katowic – Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Witański – jego celem jest przybliżenie tematyki związanej ze złożeniem pozwu o podwyższenie alimentów, w tym omówienie podstawowych informacji i dokumentów, jakie należy przygotować i zabrać na konsultację do adwokata.

adwokat katowice

 

Podwyższenie alimentów - podstawa prawna

Podstawą prawną do podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.
Wobec tego uprawniony zazwyczaj powoływał się będzie na zwiększenie jego usprawiedliwionych potrzeby lub zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Zatem do oceny zasadności powództwa o podwyższenie alimentów ważny jest stan z tej daty ustalenia alimentów i porównanie do ze stanem obecnym. Zachodzi więc konieczność porównania stanu z chwili uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty z okresem orzeczenia sądu zmieniającego wysokość alimentów. Orzecznictwo i literatura wyraźnie wskazuje, że tylko istotna zmiana może spowodować podwyższenie alimentów.
Dokonując zmiany doczasowego orzeczenia w sprawie alimentów sąd ustalić okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres i wysokość obowiązku alimentacyjnego, a które uległy zmianie po uprawomocnieniu się wyroku lub zawarciu ugody alimentacyjnej. Rozstrzygając w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia alimentów, sąd powinien nawiązać do wcześniejszego i ustalić zakres dokonywanej zmiany.

 

Jak przygotować się do konsultacji z adwokatem w sprawie o podwyższenie alimentów.

 

Wobec w/w konieczności porównania stanu z daty ustalania alimentów, których podwyższenia chcemy, bardzo istotne będzie przedstawienie dokumentacji z daty zasądzenia alimentów. Niezmiernie więc istotnym dokumentem będzie uzasadnienie wyroku sądu, który zasądził alimenty w obecnej wysokości, które chce się podwyższyć. Jeżeli więc alimenty w aktualnej wysokości ustalono wyrokiem rozwodowym, ważne będzie dostarczenie adwokatowi uzasadnienia wyroku rozwodowego, w którym sąd winien wskazać na jakich podstawach ustalił wysokości w danej wysokości. Co jednak w sytuacji, gdy np. małżonkowie wnieśli o rozwód bez orzekania o winie i orzeczono uzgodnione alimenty wobec czego nikt nie złożył wniosku o uzasadnienie? W takim wypadku można udać się do sądu i zrobić zdjęcia całości akt oraz złożyć wniosek o wydanie zapisu rozprawy, jeżeli była nagrana.

Reasumując - w postępowaniu o podwyższenie alimentów nie ustalamy tych potrzeb od początku.

 

 

Czy sprawy o podwyższenie alimentów są skomplikowane i wymagają pomocy adwokata od spraw alimentacyjnych?

 

W innych artykułach dotyczących alimentów odniosę się do szczegółowych zagadnień, jak np.:
Alimenty a inflacja
Powody podwyższenia alimentów
Osiągnięcie pełnoletności a alimenty
Kolejne dziecko a alimenty
Nadpłata alimnetów a powództwo przeciwegzekucyjne
Utrata pracy a alimenty

z nich już wynika, że tematyka sprawa alimentacyjnych jest skomplikowana i niejednoznaczna, a przy tym zdarza się, że niektóre kwestie nie są jednolicie rozstrzygane. Przede wszystkim jednak sprawa o podwyższenie alimentów to inna sprawa niż zasadzenie ich po raz pierwszy, zatem występują równice w postępowaniu dowodowym i np. istotne jest nie tylko wykazanie potrzeb uprawnionego, ale ich powiększenie. Powinniśmy np. nie tyle wykazać dokumentacją medyczną, że uprawniony z uwagi na stan zdrowia potrzebuje środków na leczenie, ale wykazać też, że poprzednio nie był chory lub choroba się rozwinęła i w związku z tym zwiększyły się potrzeby.
Tytułem przykładu pewnych rozbieżności posłużę się taką okolicznością jak upływ czasu. Pytanie czy sam upływ czasu może uzasadniać podwyższenie alimentów? Dla przykładu zgodnie z komentarzem A. Kawałko, H. Witczak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 138.:
„Sąd, dokonując oceny przesłanki „zmiany stosunków”, musi nie tyle uwzględnić upływ czasu od poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego w orzeczeniu sądowym lub ugodzie, ile przede wszystkim ustalić, czy rzeczywiście doszło do takiej zmiany stosunków, która uzasadnia zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych. Upływ czasu sam w sobie nie może jeszcze przesądzać o zasadności powództwa, w szczególności powództwa o podwyższenie alimentów”

W orzecznictwie np. w wyroku z dnia 7 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 129/20 Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny – Rodzinny wskazał, że:

„W uzasadnieniu Sąd Rejonowy podał, że od czasu ostatniego procedowania w przedmiocie alimentów minęło ponad (...) roku i już sam upływ czasu i związany z nim spadek siły nabywczej pieniądza czyni zasadnym zweryfikowanie wysokości zasądzonych alimentów.”

Z kolei w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII RC 313/18, znalazł się następujący fragment:
„Powódka (pozwana wzajemna) uzasadniała swoje żądanie upływem czasu. Należy jednak podkreślić, że sam upływ czasu nie stanowi samoistnej przesłanki do zmiany wysokości orzeczonych alimentów, zwłaszcza, że od ostatniego orzeczenia w tym przedmiocie nie upłynęły jeszcze trzy lata.”
Ile zatem musi upłynął lat od zasądzenia alimentów, czy inflacja uzasadnia podwyższenie alimentów, jakiej wysokości inflacja, a przecież zazwyczaj inflacja dotyka zarówno zobowiązanego, jak i uprawnionego. Odpowiedz na te pytania wymaga konkretnych ustaleń, ale pomocna może być analiza orzecznictwa, w czym może pomóc prawnik ds. alimentacyjnych.

 

Podsumowanie

Podsumowując, podwyższenie alimentów jest procedurą zmiany wcześniejszego orzeczenia sądu lub ugody w sprawie alimentów, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności. Konieczne jest ustalenie jakie były okoliczności w dacie zasądzania alimentów a jakie są teraz. Jest więc to sprawa zasadniczo inna od sprawy o zasądzenie alimentów i częstym błędem jest przygotowanie pozwu tak jak w sprawie, w której sąd po raz pierwszy ma zasądzić alimenty, zatem powód stara się wykazać swoje potrzeby i możliwości zarobkowe zobowiązanego, nie przywiązując wagi do tego, że w sprawie o podwyższenie alimentów dowodzić należy zmiany stosunków. Kluczowa zatem może okazać się pomoc w przygotowaniu solidnych argumentów, reprezentacji klienta i ochronie jego interesów.
Szukasz adwokata w Katowicach, który specjalizuje się w sprawach alimentacyjnych? Skontaktuj się z naszą kancelarią, a prawnicy ds. alimentów pomogą Ci uzyskać podwyższenie alimentów, które zapewni odpowiednie wsparcie dla Twojej rodziny.

 

 

Adwokat Katowice - Adwokat Łukasz Witański - strona główna kancelaria adwokacka Katowice

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Witańskiego z Katowic, świadczy pomoc prawną również na odległość na terenie całej Polski, w razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kontakt: Kancelaria Adwokacka w Katowicach, ul. Jagiellońska 24/2. Tel. 535 208 404.


This article discusses Alimony Cases and Alimony Increase

Atom

Napędza Nibbleblog