Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

Świadczenia za czas kwarantanny osób powracających z zagranicy w świetle Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – czy się należą?

mar 212020

Czy osobie powracającej z zagranicy należy się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za czas kwarantanny?

Po wydaniu przez Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego pojawiły się wątpliwości czy osoby powracające z zagranicy, objęte kwarantanną z mocy prawa, a nie na podstawie decyzji administracyjnej mają prawo do zasiłków lub wynagrodzeń chorobowych.

Czy po ogłoszeniu stanu epidemii te wątpliwości są aktualne?

Dnia 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W szczególności rozporządzenie to reguluje obowiązkową kwarantannę dla osób przekraczających granicę Polski, a także zapisy dotyczące świadczeń za ten okres. Dnia 21 marca 2020 r. ZUS na swoich stronach potwierdził m.in., że „osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),
przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.”
(https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/3232315, data dostępu 21 marca 2020 r.)
Rozporządzenie to reguluje różnorakie obowiązki dla tych osób, ale równocześnie dla ich pracodawców, wprowadza przy tym określone terminy i procedury dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych, a także możliwości weryfikacyjne pracodawców.
Rozporządzenie określa również, gdzie przekazywane są dane osób przekraczających granicę.

Poniżej przedstawiam szczegółowe zapisy dotyczące w/w kwestii:

Pierwszy ogólny zapis rozporządzenia to § 1, który stanowi:
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Obowiązki osób przekraczających granicę Polski określa § 2 ust 2 ( W okresie, o którym mowa w § 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana):
- przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę i numerze telefonu do kontaktu z tą osobą
- odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. (§ 2 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia).
- osoby te mogą też zostać obowiązane do wypełnienia kart lokacyjnych
Zatem licząc termin 14 dni zaczynamy od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Dane w/w osób, zgodnie z § 2 ust 2 pkt 5 są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, Policji i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia § Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Jest to dość istotny zapis bowiem zgodnie z tym ostatnim przepisem ustawy (34 ust 2) osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Rozporządzenie zaś wprowadza obowiązek odbycia kwarantanny bez wydawania decyzji, z mocy prawa dla osób przekraczających granicę.

Obowiązki osób podlegających kwarantannie związane z zatrudnieniem i informowaniem pracodawcy.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę ma obowiązek poinformowania pracodawcy o jej odbywaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon Zgodnie z § 3 ust 3 rozporządzenia w celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zgodnie z § 3 ust 4 rozporządzenia Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Natomiast zgodnie z § 3 ust 6 pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia

Wzór oświadczenia dostępny jest już na w/w stronie ZUSu. Zgodnie z § 3 ust 5. Oświadczenie powinno zawierać:
1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, a to imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli; 2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

 

 

 

 

Adwokat Katowice - Łukasz Witański - strona oficjalna

Atom

Napędza Nibbleblog