Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

W prostych słowach o RODO cz.3

cze 112018


Obowiązek informacyjny RODO

klauzule informacyjne rodo
Wraz z przykładami.

Klauzule informacyjne RODO.


Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO):
Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje osobie fizycznej wszystkie następujące informacje:
1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; - REGULUJE TO ART. 37 RODO


3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania; np. „Informuje, że celem przetwarzania jest możliwość przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, w szczególności zapewnienie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie wymaganym ustawowo, Administrator przetwarza dane osobowe, bowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków nałożonych w art. 561 i następne kodeksu cywilnego (art. 6 ust 1 litera c RODO)” ALBO „celem przetwarzania jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zgodnie z art. 94 kodeksu pracy”;

4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią; np. „przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy (prawnie uzasadniony interes)”;

5. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; np. „Informujemy, że Państwa dane przekazujemy podmiotom prowadzącym dla nas usługi kadrowo – rachunkowe; podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe”;

6. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

7. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; np. „Informujemy, że dane będą przechowywane przez czas wymagany ustawowo tj. ………..”, „przez czas wymagany do wykonania umowy i upływu przedawnienia roszczeń dotyczących umowy”, „przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia”.

8. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

11. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; np. „Informujemy, że podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy”.

12. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

13. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji,
Artykuł 7 RODO stanowi ponadto, że jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to należy poinformować o prawie do jej wycofania, zanim dana osoba wyrazi zgodę, a art. 21 RODO zawiera szczegółowe regulacje dotyczące informowania o prawie do sprzeciwu.

Adwokat Łukasz Witański

Adwokat Katowice Łukasz Witański - oficjalna strona

 

Inne wpisy dotyczące RODO

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=5

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=8

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=3

Atom

Napędza Nibbleblog