Adwokat Łukasz Witański

blog prawniczy

Klauzula informacyjna RODO

lip 132018

 klauzula informacyjna rodo

W prostych słowach o…
O RODO

W uzupełnieniu wcześniejszego wpisu dotyczącego obowiązków informacyjnych wynikających z RODO, przygotowałem przykładową klauzulę informacyjną, którą przedsiębiorca powinien wręczyć osobie fizycznej, z którą związał się umową np. na wykonanie usługi. W poniższym wzorze dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie zgody, ale dla możliwości zawarcia i wykonania umowy. Jest to ogólny wzór i nie uwzględnia specyfiki konkretnego rodzaju umowy, ani też specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorcy. Dlatego zawsze przed sporządzeniem konkretnej już klauzuli pożądane byłoby skonsultowanie jej ostatecznej treści z prawnikiem. Przestrzegam przed prostym kopiowaniem wszelkiego rodzaju szablonów bez dostosowywania ich do konkretnych okoliczności. Przedsiębiorca może bowiem być zobligowany do ustanowienia inspektora danych osobowych i wówczas musi podać jego dane w klauzuli. Może też profilować dane, przetwarzać je automatycznie, o czym również należy poinformować. Dlatego bardzo istotne jest sprawdzenie czy dana klauzula spełnia wszystkie wymogi art. 13 RODO. Wzór nie obejmuje zgody na wykorzystanie np. wizerunku osoby, który mogliby wykorzystać przedsiębiorcy prowadzący np. warsztaty, w celu promocji swojej działalności i zamieszczający zdjęcia z warsztatów. Wykorzystanie wizerunku wymaga uzyskania osobnej zgody, a to należałoby uwzględnić w klauzuli informacyjnej.

PRZYKŁADOWA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:


zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO Informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest …………………………………………………...
2. Dane kontaktowe Administratora to ………………………………………………………….
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
- umożliwienie zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie …………………………………… (art. 6 ust 1 litera b RODO),
-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności względem organów państwa, w tym podatkowych (art. 6 ust 1 litera c RODO),
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes).
- marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes).

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy.
5. Dane jakie Administrator przetwarza to …………………….………………………………………..
6. Dane Osobowe nie są profilowane, ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób.
7. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
8. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być dostawcy usług kadrowych, księgowych, usług IT, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania/obowiązywania umowy, a nadto przez okres, na który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa, w zależności co nastąpi później.
10. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma następujące prawa:
- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
-ich sprostowania,
- usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania,
- prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-do przenoszenia danych,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

www.adwokatwitanski.pl

 

Inne wpisy dotyczące RODO:

 

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=3

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=5

http://adwokatwitanski.pl/blog/index.php?controller=post&action=view&id_post=6

Atom

Napędza Nibbleblog